• formulari (niente di più) di Matematica e di Fisica