Random numbers in [a, b]
seme / seed   a b           N
Metti un intero > 0, a e b numeri reali, clicca [New] e clicca ripetutamente [Click]
Put an integer > 0, a and b real numbers, click [New] and click repeatedly [Click]